Polityka prywatności

Nota prawna –  Polityka prywatności

Zastrzeżenia prawne 

Administratorem niniejszej witryny internetowej  jest NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK.

Serwis nasz ma charakter informacyjny, a  materiały przedstawione na naszej stronie są dostępne nieodpłatnie. Informacje zawarte w tej witrynie nie stanowią świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte na niniejszej witrynie zalecane jest zasięgnięcie porady w NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK  lub u innego kompetentnego specjalisty lub prawnika.

Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W żadnym wypadku NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK  lub pracownicy biura nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej  witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.

Żadne materiały znajdujące się w niniejszej Witrynie, w tym tekst, grafika i kod programistyczny, nie mogą być udostępniane publicznie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK.

POLITYKA PRYWATNOŚCI NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA  JARZĄBEK  z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 15/1 , NIP: 694-112-30-63.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami „RODO” – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2) kontakt z NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK możliwy jest pod numerem tel. 666 222 031 lub adresem
email: info@nieruchomosci-jarzabek.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania oraz wykonania treści Umowy jak również zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez nas działań marketingowych i reklamowych. Ponadto dane możemy przekazywać podmiotom świadczącym na rzecz NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach realizacji naszych usług, czyli przez okres 12 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej z nami umowy pośrednictwa).

6) Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
8) Posiadamy Pani/Pana imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
9) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w chwili podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży, lub nabycia, lub wynajmu, lub najmu nieruchomości, lub gdy skorzystaliście Państwo z naszego formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie www lub portalach internetowych związanych z obrotem nieruchomościami

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

12) Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. “cookies” (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies nie są wykorzystywane przez NIERUCHOMOŚCI JARZĄBEK EWELINA JARZĄBEK w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników. Nad bezpieczeństwem witryny internetowej czuwa NAZWA.PL. która udostępnia w tym celu swych serwerów.

Z poważaniem

Ewelina Jarząbek